Hollanda’da hisse alım ve satımları noter tarafınca düzenlenmektedir. Noter özellikle kimin alım satım yapacağını, bunun ana sözleşmeye uygun olup olmadığına ve hisselerin satış bedelini kontrol eder.

Hollanda kanunlarına göre hisseler ancak gerçek değerleri üzerinden işlem görebilirler. Bu nedenle hisse değerlerinin taraflarca nasıl belirlendiğini gösteri ve bir mali müşavir tarafınca hazırlanmış rapora ihtiyaç duyulur.

Satış şartları belirlendikten ve taraflarca kabul edildikten sonra satış sözleşmesi hazırlanır. Bu sözleşmenin hem Satıcı hem de Alıcı tarafınca imzalanması gerekir.

Alıcı genelde oy ve kȃr hakkı gibi hisseye bağlı tüm hakları devralır. Sözleşmede aşağıdaki hususların yer alması önemlidir :

  • Satış / devir fiyatı
  • Bedelin tamamın tek seferde mi yoksa taksitler halinde mi ödeneceği
  • Hangi masrafların kim tarafınca karşılanacağı. Mesela noter masraflarını kimin ödeyeceği ?
  • Hisselerin hangi tarihten itibaren tüm hakları ile birlikte Alıcı adına devrolacağı
  • Hisse devri ile aynı zamanda tüzel kişiliğin de devredilip edilmediği.

Özellikle tek hissedarlı şirketlerde hisselerin tamamının devredilmesi halinde şirketin de devri söz konusu olmaktadır. Bu durumda şirket müdürleri de istifa ediyor ise o taktirde noter tarafınca düzenlenecek sözleşmeye bu hususunda eklenmesi gerekecektir.

  • Alıcı olarak bazı durumlarda Satıcı’nın başka bir firma üzerinden sizinle rekabete girmesini istemeyebilirsiniz.Sözleşmeye rekabet maddesi ekletmek mümkündür.

Sepers c.s. bu konulardaki deneyimlerini sizlerle paylaşmaktan memnunluk duyar.


Share this page