SEPERS C.S. VOF GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

Tanımlar

Sepers c.s. vof 76285642 sicil numarası ile Rotterdam Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan bir ortaklıktır.

Aşağıdaki terimler işbu Genel Hüküm ve Şartlar kapsamında belirtilen anlamları ile kullanılır:

Hizmet veren : Gerek münferiden gerekse müştereken Sepers c.s. vof ortakları Mert Himmetoğlu ve Esmeralda Geraldine Sepers.

Müvekkil: Hizmet verenin bir sözleşme imzaladığı, aynı zamanda ortaya konacak faaliyetler nedeniyle borçlu konumunda da olan tarafı ifade eder;

Ücret: Hizmetin sunulmasından kaynaklanan mali bedeli (zamanla orantılı olarak veya diğer bir faktör temel alınarak hesaplanan) ifade eder. Ücretin miktarı müvekkil ile yapılan görüşmeden sonra belirlenir ve hizmet sözleşmesine yazılır;

Masraflar: Müvekkil adına görev icra edilirken bu Avukatlık hizmetinin sunulmasından kaynaklanan masrafları ifade eder. Masraflar , icra memuru giderleri, noter giderleri, her türlü resmi evrak giderleri, tercüme tasdik, ticaret odası kayıt ücretleri, kurye/kargo ücretleri ve seyahat harcamaları ile benzer kalemleri kapsar.Seyahat harcamaları aksi belirtilmedikçe kilometre başına asgari olarak 0,40 Euro sent olarak belirlenir.

 

Uygulanabilirlik

Bütün görev ve hizmetlerimiz işbu Genel Hüküm ve Şartlar dahilinde yerine getirilir.

Ücret Tarifesi

Verilecek hizmete ilişkin ücretler Hizmet Sözleşmesinde yer alır ve çalışmalara başlanmadan önce Müvekkilin yazılı onayına sunulur. Sözleşme imzalandıktan sonar çalışmalara başlanır.

Dosyanın kapanması

Dosyasının kapanmasına müteakip ilgili tüm belgeler beş yıllık bir süre için arşivlenerek saklanır. Bu süre sona erdikten sonra Hizmet veren, Müvekkilin dosyasını imha etme hakkına sahiptir.

 

Şikayet prosedürü

Şikâyet prosedürü Sepers c.s. ile Müvekkil arasındaki bütün hizmet sözleşmelerine uygulanır. Şikayet prosedürüne ilişkin bilgileri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden talep edebilirsiniz.

Bilgilendirme

Müvekkil, kendi verdiği veya namına verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru, eksiksiz ve güvenilir olmasından sorumludur.

Hizmet veren, talep ettiği tüm bilgi ve belgelerin ancak istediği şekil ve formatta kendisine ulaştırılması durumunda görevini ifa etmekle sorumludur.
Müvekilin, kendisinden istenen belge ve bilgileri vermemesi, zamanında vermemesi ya da eksik vermesi halinde doğabilecek her türlü ekstra masraf müvekile aittir.

Görevin ifası

Müvekkil tarafınca verilen bilgiler ve görevin niteliğine göre Hizmet veren yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır.

Hizmet veren, hastalık, üçüncü şahıslardan kaynaklanan gecikmeler gibi elde olmayan mücbir sebeplerden ötürü görevlerini layıkıyla zamanında yerine getiremez ise mücbir durum düzelene kadar bu yükümlülüğünü müvekkili durumdan haberdar etmek kaydıyla erteleyebilir.

Ödemeler

Aksi kararlaştırılmadıkça, Müvekkil fatura tutarını 14 gün içerisinde faturada yazılı hesap numarasına, fatura numarasını bildirmek kaydıyla hiçbir erteleme, kesinti veya başka bir tutar ile hesaplama hakkı bulunmaksızın ödemekle yükümlüdür.

Zamanında ödeme yapılmaması halinde Müvekkil temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda, en az 150 Euro olmak üzere fatura tutarının %15.i kadar tahsilat masrafı ve yasal faizini de ödemekle yükümlüdür.
Hizmet veren, gerek hizmet süresi başında gerekse bu sure içerisinde Müvekkilden avans ve/veya ödeme garantisi isteyebilir. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda çalışmaları durdurma hakkını saklı tutar.
Müvekkilin, ödeme yükümlüklerini tamamen ya da kısmen yerine getirememesi halinde Hizmet veren çalışmaları tamamen ya da kısmen durdurabilir, erteleyebilir. Ertelemenin 30 günü geçmesi halinde ise dosya sonlandırılır. Dosyanın bu nedenler ile gereğinden önce sonlandırılması halinde doğacak her türlü masraf ve zarardan Müvekkil sorumludur.

Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesi ile Mücadele Kanunu

Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu’ndan (WWFT) doğan yükümlülükler hakkında esas hususlar şöyledir: (1) Hizmet vermeye başlanmadan önce Müvekkilin kimlik bilgilerini sunması ve kimlik bilgilerinin doğrulanması zorunludur ve (2) olağan olmayan para hareketlenmelerini bildirilmesi zorunludur.

 

1: Kimlik bildirme yükümlülüğü
Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu kapsamında, Hizmet veren, faaliyetlerine başlamaya veya - uygulanabilir olduğu durumda - devam etmeye ancak Müvekkile ilişkin kimlik bildirme ve doğrulama prosedürü tamamlandıktan sonra yetkilidir.

2: Olağan olmayan işlemler
Karapara Aklama ve Terörün Finanse Edilmesiyle Mücadele Kanunu kapsamında, Hizmet veren, olağan olmayan işlemleri ilgili kanun gereği Mali Istihbarat Birimi’ne bildirme yükümlülüğü altındadır. Olağan olmayan işlemler ise şunları kapsar:
- Bir yıl içerisinde yapılan ve toplam değeri 5.000 Euro veya daha fazla olan nakit işlemleri;
- Karapara aklama veya terörizmi finanse etmekle bağlantılı olabileceğini kanaati veren ve şüphe oluşturabilecek tüm işlemler.

Mesuliyet

Hizmet veren ve ortaklarının mali mesuliyeti , mesuliyet müddeti esnasında meydana gelebilecek bir hadisede Sepers c.s. vof mesuliyet sigortasının ödeyeceği miktar ile sınırlıdır. Sigorta kapsamı azami 500.000 Euro (Beşyüz bin Euro) dur.

Yukarıda anılan soigorta kapsamında bir ödeme yapılmaz ise o taktirde tazminat tutarı, kdv ve ofis giderleri hariç olmak ve azami 7.500,00 Euro’yu (Yedibin beşyüz euro) geçmemek kaydıyla Hizmet verenin dosyada faturalandırdığı toplam tutar ile sınırldır.

Hizmet veren, Müvekkil veya Müvekkil adına hareket eden üçüncü şahısların yanlış ve/veya eksik bilgilendirmesinden ya da fiilinden dolayı Müvekkilin görebileceği zararlardan sorumlu değildir.

Hizmet veren, Hollanda, Türkiye ya da Belçika’da çalışılmasını önerebileceği icra memuru, noter, mali müşavir, avukat ve bunlar ile sınırlı tutulamayacak her türlü meslek erbabının mesleğini icra ederken yapabileceği hatalardan, kusurlu fiillerden doğabilecek ve bu bağlamda Müvekkilin uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.

Hizmet veren, bilerek ve kastten yapmadığı sürece Hizmet Sözleşmesinin icrasında Müvekkilin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz.
Hizmet veren, sözleşmeden kaynaklanan hizmetlerin doğru ve zamanında verilememesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Hizmet veren, gönderilen kıymetli evrak, belge, dökümanların kaybolması, imha edilmesi veya hasar görmesinden doğacak zarardan sorumlu tutulamaz. Anılan belgelerin gönderilmesi ve tesliminde tüm yükümlülük, sorumluluk Müvekkil’dedir.
Yukarıdakiler dahilinde doğabilecek zarar tazminatı hakkının zararın tespit edildiği tarihten en geç 6 ay içerinde, her halükarda dosyanın kapandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yetkili mahkemeye başvurmak kaydıyla talebi mümkündür. Aksi durumda tazminat talep hakkı ortadan kalkar.

Mesuliyetten Feragat

Müvekkil, Hizmet verenin hizmetlerden ötürü üçüncü şahısların doğacak hak ve alacak taleplerinden, Hizmet Verenin tüm ortak ve çalışanlarını mesul tutulamayacağını beyan ve kabul eder.

Hizmet Veren, sözleşme süresince üçüncü şahısların hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetlerin doğru ve eksiksiz şekilde verilmesini sağlar ve kontrol eder.
Ancak bu kişilerin mesleğini icra ederken yapabileceği hatalardan, kusurlu fiillerden doğabilecek ve bu bağlamda Müvekkilin uğrayabileceği zararlardan mesul tutulamaz.

Gizlilik

Hizmet veren, kendisindeki bilgileri yasal zorunluluk bulunmadığı sürece gizli tutar. Yasal zorunluluk, adli makamlar tarafınca kendisinden bilgi talep edilmesi ya da devam eden dava sürecinde bilgilerin mahkeme ile paylaşılma zorunluluğu durumunda ortaya çıkar.
Müvekkil, Hizmet veren tarafınca kendisine sunulan her türlü yazılı, sözlü ve görsel bilgi direkt ya da dolaylı yoldan üçüncü sahıslar ile ilgili değilse Hizmet verenin izni olmaksızın bu bilgileri başkaları ile paylaşamaz. Üçüncü şahısların bu bilgilere ulaşmasını engellemek Müvekkilin sorumluluğundadır.

Kullanılan – Geçerli Dil

İşbu Genel Hüküm ve Şartlar Hollandaca, İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenmiştir. Genel Hüküm ve Şartların anlam ve yorumlanmasında veya içeriğinde ihtilafa düşülmesi halinde yalnızca Hollandaca metin bağlayıcıdır.

Geçerli Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Ofis ile Müvekkil arasındaki hukuki ilişkide Hollanda Hukuku geçerli olup taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde Rotterdam mahkemeleri yetklidir.


3 Şubat 2020 tarihinde Brielle şehrinde düzenlenmiştir.

 

#Genel_şartname #genel_hüküm #genel_anlam

 


Share this page