ALGEMENE VOORWAARDEN  SEPERS C.S. VOF

Sepers c.s. is een Vennootschap Onder Firma  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 76285642.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:  Sepers c.s. vof. : eigenaresse en de op basis van een arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst aan het opdrachtnemer verbonden medewerkers zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk;

Opdrachtgever: de contractspartij van het opdrachtnemer en de debiteur ten opzichte van de te verrichten werkzaamheden;

 

Honorarium / tarieven: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht berekent aan opdrachtnemer. De hoogte van het honorarium wordt in overleg met de opdrachtgever vooraf schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging;

 

Kosten:

de kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Tot de kosten behoren onder meer deurwaarderskosten, notariskosten, kosten van uittreksels, vertalingskosten, legalisatie- en reiskosten. Als er kosten gemaakt gaan worden, worden vooraf schriftelijk akkoord gegeven door opdrachtgever. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op minimaal € 0,40 per kilometer.

 1. Toepasselijkheid

Al onze opdrachten en werkzaamheden worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

 1. Tarieven

De tarieven van de dienstverlening staan vermeld in de opdrachtbevestiging en worden voorafgaand aan de werkzaamheden voor akkoord getekend door opdrachtgever.

 1. Beëindiging dossier

Bij beëindiging van het opdrachtgeverdossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door opdrachtnemer bewaard blijven. Zodra deze periode afgelopen is behoudt het opdrachtnemer zich het recht om het dossier te vernietigen.

 1. Klachtenregeling

Op iedere overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de kantoorklachtenregeling van toepassing. U kunt deze opvragen door een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Informatie

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.

Extra kosten ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.

 1. Uitvoering van opdrachten: inspanning naar beste vermogen

De uit de opdracht voortvloeiende verplichting bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, alsook vertragingen veroorzaakt door derden, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk na het optreden van een dergelijke oorzaak.

 1. Betaling & reclameren

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen op de op de declaratie vermelde rekening en onder vermelding van het declaratienummer, zonder opschorting, aftrek, korting of verrekening.

Indien tijdige betaling uitblijft, is opdrachtgever in verzuim waardoor opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 15% over het openstaande bedrag van de declaratie (inclusief btw), met een minimum van € 150,-- verschuldigd is.

Opdrachtnemer kan vóór, maar ook tijdens de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten.

Indien opdrachtgever enige op hem rustende betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of ten dele op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen. Alle kosten en schade voortvloeiende uit opschorting of voortijdige beëindiging in onvoltooide staat, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum kenbaar te worden gemaakt. Reclames als hierbij bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Reclames die niet tijdig danwel schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, worden niet geaccepteerd en zijn ongeldig.

 1. Identificatie, ongebruikelijke transacties & WWFT

Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bepaalde is opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Ook dient opdrachtnemer op grond van deze wet ongebruikelijke financiële transacties te melden.

Ongebruikelijke transacties zijn in ieder geval:

 • contante betalingen in één jaar met een gezamenlijke waarde van € 5.000,-- of meer;
 • transacties die aanleiding geven te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.
 1. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en haar vennoten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Sepers c.s. vof wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico.


De maximale aansprakelijkheid op deze polis bedraagt € 500.000,- (Vijf honderdduizend euro). Indien geen uitkering krachtens de in het voorgaande lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium exclusief kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting en tot een maximum van € 7.500,-  (zevenduizendvijfhonderd euro).


Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep (o.a. gerechtsdeurwaarders,
advocaten/procureurs en notarissen, zowel in Nederland, België als in Turkije), welke door opdrachtnemer namens opdrachtgever zijn ingeschakeld.


De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de door hem krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.


Een vordering tot vergoeding van schade bij opdrachtgever als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer moet binnen zes (6) maanden na het ontdekken daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt en in ieder geval na zes (6) maanden na de beëindiging van de opdracht, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 1. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de bij haar werkzame personen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdracht van opdrachtgever.

Opdrachtnemer zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden en is zij bevoegd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever een eventuele beperking van aansprakelijkheid door die derden te aanvaarden. Aanspraken jegens die derden zullen op verzoek van opdrachtgever worden overgedragen.

 1. Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.

Opdrachtgever zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat derden niet van de in de tweede volzin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 1. Taal

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Turkse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal slechts de Nederlandse tekst bindend zijn.

 1. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld te Brielle op 3 februari 2020

 

#algemene_voorwaarden #ook_algemene_voorwaarden_nodig #seperscsassisteert Ook algemene voorwaarden nodig? Wij bieden uw waterdichte algemene voorwaarden conform Nederlands of Turks recht, inclusief een controle door een gespecialiseerd advocaat.