Erken uw Nederlandse echtscheiding in Turkije: goedkoop en eenvoudig

Sinds enige tijd is het mogelijk om uw Nederlandse echtscheiding te laten erkennen op het Turkse consulaat in Nederland. Dit kan alleen als beide (voormalige) echtelieden hierover overeenstemming hebben bereikt. U hoeft niet "samen" fysiek naar het consulaat, u dient zich wel allebei te melden met de juiste papieren binnen de gestelde termijn. Op die wijze kunnen de ambtenaren uw verzoek tot erkenning in ontvangst nemen en vast stellen dat u beiden dezelfde mening bent toegedaan.

Regel zelf uw echtscheiding conform Turks recht

Er komen bij ons veel vragen binnen over de juiste gang van zaken en documenten. Juist dit is één van de procedures waar u ons niet voor nodig heeft. U heeft al een advocaat danwel mediator moeten inschakelen om de echtscheiding in Nederland te realiseren: u kunt dit zelf regelen,

U kunt alléén de erkenning van de echtscheiding regelen.

Wat regelt u niet met deze erkenning via het Turkse consulaat?

 • de hoogte en duur van de alimentatie
 • de boedelverdeling
 • afspraken over de kinderen
 • afspraken over het pensioen

Welke documenten heeft u nodig voor de erkenning van de echtscheiding in Turkije?

Het overzicht van de benodigde documenten is beschreven op de website van het Turkse consulaat:

 • De definitieve echtscheidingsbeschikking voorzien van een gelegaliseerde vertaling naar het Turks en een apostille. Indien dit document niet aangeleverd kan worden dient een akte van inschrijving van de rechterlijke uitspraak aangeleverd te worden, voorzien van een gelegaliseerde vertaling naar het Turks en een apostille
 • Fotokopieën van identiteitskaart, blauwe kaart of Turks paspoort
 • Als één van de partijen alleen een niet-Turkse staatsburger is (geen blauwe kaart heeft), Turkse vertalingen van hun identiteitskaarten of paspoorten gecertificeerd door een notaris of het consulaat-generaal
 • Bij aanvragen die via een gevolmachtigde worden ingediend, het origineel of een gewaarmerkte kopie van de bijzondere volmacht, voorzien van pasfoto afgegeven door de notaris of het consulaat-generaal

Als er documenten ontbreken, dan heeft u 90 dagen de tijd om deze alsnog correct aan te leveren. Mocht dit niet binnen de gestelde termijn geschieden, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Vertalingen van de documenten mogen uitsluitend zijn opgesteld door één van de beëdigde vertalers die vermeld staan op de lijst van beëdigde vertalers van betreffend consulaat-generaal. De lijst van beëdigde vertalers staat per consulaat weergegeven.

 

Veel gestelde vragen over erkenning van een Nederlandse echtscheidingsbeschikking in Turkije

U heeft Sepers c.s. niet nodig bij de erkenning van uw Nederlandse echtscheidingsbeschikking conform Turks recht als u dit via het Turkse consulaat gaat regelen. Hieronder staan enkele veel gestelde vragen vermeld die toch regelmatig door ons beantwoord worden.
 • Wat moet ik doen om toch te kunnen scheiden als mijn ex met de Turkse nationaliteit niet meewerkt aan de erkenning van de echtscheiding via het Turkse consulaat?

U dient dan een nieuwe procedure te starten in Turkije. U kunt kiezen voor een erkenning van het het Nederlandse vonnis ofwel u start een volstrekt nieuwe procedure. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden adviseren wij u welk stap in uw situatie de beste keuze is, uiteraard in samenspraak met een advocaat.

 • Wat moet ik doen om toch te kunnen scheiden als mijn ex met de NIET-Turkse nationaliteit niet meewerkt aan de erkenning van de echtscheiding via het Turkse consulaat?

Als uw ex-partner niet de Turkse nationaliteit heeft en u beschikt over een kopie van zijn/haar paspoort ofwel identiteitskaart, dan is het mogelijk om de echtscheiding alsnog te laten erkennen via het Turkse consulaat of de bevoegde afdeling van de burgerlijke stand.

 • Wat moet ik doen om de echtscheiding te laten erkennen als mijn ex inmiddels overleden is?

Als u ex-partner overleden is en u beschikt over een kopie van zijn/haar paspoort ofwel identiteitskaart, dan is het mogelijk om de echtscheiding alsnog te laten erkennen via het Turkse consulaat of de bevoegde afdeling van de burgerlijke stand.

 • Waar vind ik informatie van de Turkse overheid over dit onderwerp?

U vindt onder andere een duidelijke beschrijving van de benodigde documenten en een samenvatting van het proces via deze link van het Turkse consulaat te Rotterdam.   Tevens zijn er belangrijke wijzigingen gepubliceerd in de Officiele (Turkse) Staatscourant betreffende aanvullende regelingen op dit gebied.

 • Kan ik de afspraken uit Nederland over de voorzieningen op enige manier toch door de Turkse rechter laten bekrachtigen / wijzigen?

Afspraken over alimentatie, kinderen en boedelverdeling kunt u in Turkije uitsluitend middels een gerechtelijke procedure voorleggen aan de Turkse rechter.

 • Mag ik na erkenning van de Nederlandse echtscheidingsbeschikking een procedure in Turkije starten over de alimentatie?

Alimentatie wordt niet via deze erkenningsprocedure geregeld. Dit is een voorziening conform Nederlands recht. Het antwoord op deze vraag is puur afhankelijk van uw persoonlijke situatie en bijzondere omstandigheden.

 • Houdt mijn partner het gezag over de kinderen conform Turks recht na de inschrijving van de echtscheiding in Turkije?

In Nederland worden de afspraken over de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. De gezagspositie wijzigt hier niet door. Erkenning van de echtscheiding staat los van afspraken over de kinderen. Uw individuele situatie is in het geval van kinderen altijd doorslaggevend. Een algemeen antwoord is niet mogelijk.

 

Sepers c.s. heeft bovenstaande informatie samengesteld op basis van informatie die algemeen toegankelijk is. Wij spelen geen rol bij de erkenning van een Nederlandse echtscheidingsbeschikking via het Turkse consulaat. Wij kunnen u assisteren bij andere kwesties. De informatie is zorgvuldig samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.

 


Share this page