Waardepapieren in Turkije: cheque

Om een ​​cheque geldig te laten zijn, moet deze aan vastgestelde regels voldoen.

Wij kunnen deze regels als volgt opsommen:

  • Het document dat als cheque geldt, is gedrukt ofwel uitgegeven door een bank. Het gebruikte papier moet in overeenstemming zijn met de vereisten van de Centrale Bank.
  • Op het controleblad moeten de naam van de bank waartoe deze behoort, de naam van het filiaal waar de rekening zich bevindt en het rekeningnummer van de persoon die de cheque heeft uitgegeven, zijn weergegeven.
  • Het woord "çek" moet erop worden geschreven en als het woord cheque in een vreemde taal is geschreven, moet het woord in de corresponderende taal "cheque" zijn.
  • Er mag geen mededeling of voorwaarde op de cheque staan ​​die de betaling van het gespecificeerde bedrag zou kunnen verhinderen.

Als één van deze elementen ontbreekt, is de uitgegeven cheque ongeldig.

Als correctie op de cheque vereist is, kan deze correctie alleen worden geplaatst door de persoon die de cheque heeft afgegeven. Voor wijzigingen aan de cheque moet degene die deze uitgeeft een handtekening aan de zijkant of onderkant plaatsen, alsmede de ontvanger.

In Turkije is het uitgeven van een ongedekte cheque een strafbaar feit waar een gevangenisstraf voor opgelegd kan worden. Naast de gevangenisstraf, zullen er ook strafrechtelijke boetes opgelegd worden. Personen die een ongedekte cheque hebben uitgeschreven, krijgen thans een nieuwe kans om aan de verplichtingen te voldoen zonder gevangenisstraf.

Aanpassing in de Turkse Cheque Wet

Degene die veroordeeld is voor het uitgeven van een ongedekte cheque, moet volgens de nieuwe bepalingen van de Cheque Wet één tiende deel van het bedrag op de betreffende cheque betalen aan de schuldeiser binnen één jaar.

Betaalt de persoon het restant in 15 gelijke termijnen, met een tijdspanne van twee maanden tussen de termijnen vanaf de periode van één jaar, dan beslist de rechtbank de strafrechtelijke veroordeling met alle gevolgen van dien af ​​te schaffen. Indien een tiende van het onbetaalde deel van de cheque niet wordt betaald binnen 1 jaar nadat de uitvoering is stopgezet, beslist de rechtbank op verzoek van de schuldeiser over de uitvoering van de straf.

 

TÜRKIYE’DE ÇEK DÜZENLENMESI

Bir çekin geçerli olabilmesi için, belirlenmiş kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kuralları şöyle sıralayabiliriz:

  • Çek yaprağının, banka tarafından basılan veya bastırılan ve T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen baskı şekline uygun olması gerekir.
  • Çek yaprağı üzerinde, ait olduğu bankanın adının, hesabın bulunduğu şubenin adının ve çeki düzenleyen kişinin hesap numarasının bulunması gereklidir.
  • Üzerinde “çek” kelimesinin mutlaka yazılı olması, eğer çek kelimesi yabancı bir dilde yazılıysa, bu kelimenin ilgili dildeki karşılığının mutlaka “çek” olması gerekir.
  • Çek üzerinde, belirtilen meblağın ödemesini engelleyebilecek bir kayıt veya şartın bulunmaması gerekir.

Eğer çek üzerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme ancak çeki düzenleyen kişi tarafından yapılabilir. Çekte yapılan değişikliklerde değişikliğin yanına veya altına düzeltmeyi onaylamak için keşideci tarafından imza atılması gerekir.

Bu unsurlardan birinin eksik olması halinde düzenlenen çekin geçerli olmayacaktır.

Türkiye’de karşılıksız çek düzenlemenin hapis cezasının yanısıra adli para cezası da vardır. Kanun’da yapılan yeni düzenleme ile bu karşılıksız çek düzenlemeden hüküm giyen kişilere de yeni bir imkan verilmektedir.

ÇEK KANUNU'NDA DÜZENLEME

Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak.

Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

 İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

Brielle, 19 juni 2020


Share this page